Danh mục tiếp cận thông tin công khai của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đăng ngày 17 - 09 - 2018
Lượt xem: 34
100%

 

1. DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG DÂN ĐƯỢC TIẾP CẬN.

Theo Điều 7 của Luật Tiếp cận thông tin quy định cụ thể như sau:

a. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.

b. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý.

c. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại điểm a, b, mục này.

              2. DANH MỤC TIẾP CẬN THÔNG TIN CÔNG KHAI. 
               DANH MỤC TIEP CAN THONG TIN CONG KHAI.doc

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

4 người đang online
°