Kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 01 - 10 - 2021
Lượt xem: 145
100%

 

Thời gian qua, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, đã thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị tích cực ứng dụng ICT trong hoạt động công vụ. Đến nay, Ninh Thuận đã đồng bộ hóa việc ứng dụng ICT trong toàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông từng bước được đầu tư và hiện đại hóa; toàn tỉnh hiện có 01 trung tâm tích hợp dữ liệu đã được đầu tư và đưa vào sử dụng; 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và 90% cán bộ cấp xã đã được trang bị máy tính kết nối mạng nội bộ và Internet băng thông rộng để phục vụ công việc; riêng các cơ quan khối Đảng và cơ quan nhà nước đã kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước phục vụ truy cập các phần mềm dùng chung tại các cơ quan, đơn vị. Tuyến cáp quang kết nối internet đã kết nối 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên toàn tỉnh. Hệ thống hội nghị trực tuyến được đầu tư, liên thông từ Trung ương đến địa phương, phương thức hội nghị trực tuyến kết nối 4 cấp từ trung ương đến huyện và xã được sử dụng và phát huy hiệu quả; đã triển khai trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) và trung tâm điều hành đô thị thông minh (SOC) đảm bảo yêu cầu về bảo mật và an toàn thông tin…, kết quả cụ thể như sau:

Về sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ: đã cấp các hộp thư điện tử với tên miền ninhthuan.gov.vn cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và các cán bộ công chức, viên chức của các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; mỗi UBND cấp xã cấp một hộp thư. Trong đó, số CBCC,VC cấp tỉnh, cấp huyện được cấp thư điện tử chiếm tỷ lệ 100%. Các cơ quan, đơn vị đều đã sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, gửi nhận văn bản, tài liệu.Hiện nay, hệ thống đã cấp 6.033 hộp thư. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong phối hợp xử lý công việc đạt tỷ lệ từ 90 - 95%.

Về sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Toàn tỉnh hiện có 26/26 Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trong đó có các đơn vị trực thuộc); 65/65 xã, phường, thị trấn đã triển khai Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được tích hợp chứng thư số và được gắn mã định danh.Tổng số văn bản đi và văn bản đến toàn tỉnh tính đến ngày 8/9/2021: 662.269 văn bản. Trong đó, có 494.558 văn bản đến (tăng 20,45% so với cùng kỳ năm 2020) và phát hành 167.711 văn bản đi (tăng 28,52% so với cùng kỳ năm 2020).

Về phần mềm Ý kiến chỉ đạo điều hành: Thời gian qua, phần mềm Ý kiến chỉ đạo điều hành đã hỗ trợ tốt cho lãnh đạo UBND tỉnh triển khai chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ giao cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; giúp theo dõi tiến độ xử lý công việc, tránh tình trạng bỏ sót và thực hiện chậm trễ các công việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong năm 2021, có 2.527 công việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua phần mềm này, trong đó có 2.328/2.527 công việc đã thực hiện và báo cáo. tỷ lệ công việc đã xử lý trước và đúng hạn đạt tỷ lệ 92,14%. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua.

Về hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc không giấy tờ: Từ ngày 01/4/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành triển khai thử nghiệm hệ thống đến tất cả các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Tỉnh ủy đã triển khai chính thức kể từ ngày 01/6/2021, riêng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện thành phố chính thức đưa vào hoạt động 6/2021.

Về Chuyên mục Hỏi-Đáp: đã tiếp nhận, chuyển xử lý 87 câu hỏi của doanh nghiệp, người dân gửi đến chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Kết quả triển khai ứng dụng Chứng thư số:Đến nay, đã có 1.654 chứng thư số được cấp (trong đó tổ chức: 400; cá nhân 1.176 chứng thư số dạng usb token và 78 chứng thư số dạng SIM PKI), 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã sử dụng chứng thư số ký duyệt, phát hành văn bản điện tử trên Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số để khai báo thuế, bảo hiểm xã hội, dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến và hệ thống Một cửa điện tử tại cơ quan, địa phương; việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử: Năm 2021, tiếp tục mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 65 Ủy ban nhân dân cấp xã, đạt 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã có hệ thống tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên phẩn mềm một cửa và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp. Tính đến ngày 8/9/2021, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp: 1.867 dịch vụ công mức độ 3,4.

Việc kết nối và tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin quốc gia khác: Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và tích hợp 879 TTHC mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đã rà soát và gán mã số thủ tục hành chính quốc gia cho 1.704/1.867 thủ tục

Kết quả triển khai việc quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương:Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã tích hợp 19 Trang thông tin điện tử thành phần của các Sở, ban, ngành, 07 Trang thông tin điện tử của UBND các huyện,thành phố và 22Trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Đoàn thể, tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; Trang thông tin điện tử các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố cơ bản cung cấp đầy đủ thông tin quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP như: thông tin giới thiệu chung, thông tin liên hệ, tin tức, sự kiện về hoạt động quản lý nhà nước, công khai các thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật, công bố thông tin quy hoạch, kế hoạch và chế độ chính sách... Đến, 8/9/2021, đã đăng tải 8.071 tin bài.

Theo kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index hàng năm do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam đánh giá, năm 2020, tỉnh Ninh Thuận xếp vị trí thứ 10/63 tỉnh thành trên cả nước, tăng 04 bậc so với năm 2019, tăng 11 bậc so với năm 2018, tăng 29 bậc so với năm 2017 và tăng 22 bậc so với năm 2016.

Mỹ Dân

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(15/11/2021 7:56 CH)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên các phương tiện...(09/09/2021 7:52 CH)

Công tác cải cách hành chính ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng...(16/06/2021 3:16 SA)

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021(17/03/2021 3:10 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức(08/09/2020 2:58 SA)

62 người đang online
°