Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Đăng ngày 16 - 06 - 2022
Lượt xem: 68
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2575/KH-UBND ngày 14/6/2022 về Liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Theo đó, 03 mục tiêu Kế hoạch hướng đến là:

- Phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững và tích hợp đa giá trị trong kinh tế nông nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng tối ưu trên một đơn vị diện tích canh tác thông qua chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và số hóa nông nghiệp.

- Phát huy hiệu quả vai trò chủ thể của người dân, vai trò nòng cốt của doanh nghiệp, các tổ chức của nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất gắn với chương trình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

- Tập trung các nguồn lực để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, tổ chức các hoạt động phát triển thị trường trong nước. Đồng thời, lồng ghép vào nhiệm vụ thường niên của các đơn vị về phát triển kinh tế - xã hội để tạo hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ trên toàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 30/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Để hoàn thành mục tiêu Kế hoạch đề ra, ngoài các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nêu trong Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải đảm bảo thực hiện hiệu quả nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch. Các nội dung, nhiệm vụ có thể lồng ghép với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành và địa phương, bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, hợp lý. Định kỳ đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất những giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả nội dung của Kế hoạch. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kết hợp lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch đã được ban hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho ngành Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền về các cơ chế, chính sách và các hoạt động, biện pháp, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả cao nhằm phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đặng Thị Bích Phượng


575.pdf

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022(14/04/2022 4:25 CH)

Kế hoạch về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022(12/04/2022 8:38 SA)

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững năm 2021(09/02/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...(29/07/2022 4:20 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang...(25/07/2022 2:02 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022...(16/06/2022 4:11 CH)

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022(01/06/2022 8:56 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác thông tin cơ sở năm 2022(20/05/2022 8:56 SA)

25 người đang online
°