Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức

         Để tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và bộ máy chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Ngày 07/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thành lập Tổ kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương; xử lý kịp thời nội dung phản ánh từ các kênh thông tin đại chúng về việc thực thi công vụ./.          

Đính kèm Chỉ thị số 20/CT-UBND

Trần Thị Hương