Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 02/11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 3159/KH-STTTT về thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. 

Nội dung Kế hoạch số 3159/KH-STTTT./.