Chỉ thị số 03/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 nhằm phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”

        Để kế thừa, phát huy các kết quả đạt được của năm 2022, ngày 16 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 nhằm phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”.

          Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, có hiệu quả để đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên 8 lĩnh vực trọng tâm: Bưu chính; viễn thông; Chính phủ số và Chuyển đổi số quốc gia; An toàn thông tin; Kinh tế số, Xã hội số; Công nghiệp ICT; Báo chí, Truyền thông; Xuất bản.

          Tiếp tục đẩy mạnh thi đua thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách toàn diện để xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; nỗ lực phấn đấu với tinh thần “Đoàn kết kỹ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, thực hiện quyết liệt, linh hoạt hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”.

 

 

Trần Thị Hương

Đính kèm Chỉ thị số 03/CT-BTTTT