Công tác cải cách hành chính ngành Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Đăng ngày 16 - 06 - 2021
Lượt xem: 230
100%

Ngày 09/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành báo cáo số  1329/BC-STTTT công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

1. Tham mưu UBND tỉnh: Ban hành 01 Nghị quyết, 11 Quyết định, 03 Kế hoạch và các văn bản triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, hoàn thành 100% các nhiệm vụ cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021.

2. Kết quả nổi bật thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021, tính đến thời điểm này, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 08/14 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, 06/14 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 2288/KH-STTTT ngày 13/11/2020 về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành 27/29 nhiệm vụ được giao đúng thời hạn, 02/29 nhiệm vụ đang triển khai trong hạn.

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc công bố Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở và Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. Trong 6 tháng đầu năm 2021, phát sinh 01 TTHC mới. Nâng tổng số TTHC của Sở là 38 TTHC ở mức độ 4.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận. Sở đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-STTTT ngày 31/5/2021 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Kết quả giải quyết hồ sơ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân: Cấp giấy phép qua mạng đúng hạn và trước hạn: 17 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; 05 giấy phép xuất bản bản tin; 02 giấy phép họp báo.

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới: Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực hiện duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường viết tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử của Sở, Cổng thông tin điện tử tỉnh và trên trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ./.

Một số thông tin chi tiết được nêu đầy đủ trong Báo cáo số 1329/BC-STTTT..

Châu Thị Từ Nghĩa

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025(15/11/2021 7:56 CH)

Kết quả triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử năm 2021...(01/10/2021 7:53 CH)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên các phương tiện...(09/09/2021 7:52 CH)

Phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2021(17/03/2021 3:10 SA)

Tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức(08/09/2020 2:58 SA)

45 người đang online
°