Tổ chức bộ máy

100%

Sở Thông tin và Truyền thông gồm có: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 03 Phòng chuyên môn. Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông có 01 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông).

    

I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc Sở: ông Đào Xuân Kỳ 

 Điện thoại: 0913709908

2. Phó Giám đốc Sở: 
   - Ông Nguyễn Lượm  -
  Điện thoại liên hệ: 0915511279
   - Ông Nguyễn Tri Long
- Điện thoại liên hệ: 0917445445

 II. PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng Sở: (0259.3920292; 0259.3920295)

    Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Lê Thị Mỹ Dân

    Điện thoại: 0932584524

2. Phòng Thanh tra (0259.3921379)
    Chánh Thanh tra Sở: ông Nguyễn Quốc Trạng

     Điện thoại: 0933165516

3. Phòng Công nghệ (0259.3837822; 0259.3922753) 
    Phó trưởng phòng Công nghệ: bà Đinh Thụy Thùy Trang
    Điện thoại: 0908066343

4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (0259.3922751) 
    Trưởng phòng: bà Bùi Thị Lam

     Điện thoại: 0836717200

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ 

      Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (0259.3838274)
       Giám đốc Trung tâm CNTT-TT: ông Nguyễn Văn Sỹ

        Điện thoại: 0948164573

 

33 người đang online
°