Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
Lượt xem: 32
100%

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

 

Nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Ngày 18/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 752/KH-UBND tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là thu hút tối đa các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn viện trợ không hoàn lại, nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi; Vận động, thu hút đầu tư quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dựa trên nhu cầu và thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương, từng dân tộc, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; Vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công chức, viên chức thực hiện công tác dân tộc các cấp từ tỉnh tới địa phương.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp: Một là, công tác xây dựng chương trình, dự án: Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án có vốn viện trợ nước ngoài đang còn hiu lực trên địa bàn; trong đó tập trung triển khai có hiệu quả các dự án tài trợ xây dựng nông thôn; Lập đề cương, danh mục dự án tổ chức vận động, thu hút đầu tư cho vùng dân tc thiểu s và miền núi...

Hai là, công tác thông tin, tuyên truyền: Cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác nhu cầu về chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiu s; ban hành mt s chính sách đặc thù nhằm thu hút tài trợ nước ngoài vào các lĩnh vực cần thiết để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vùng dân tộc thiu s; Thông tin kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thc, đào tạo tay nghề cho đồng bào vùng dân tộc thiu số; Thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm và giám sát của các bên, cộng đồng trong suốt quá trình lập, triển khai và kết thúc dự án.

Ba là, công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực: Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý các chương trình, dự án; Khuyến khích sử dụng lao động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ cho các dự án; vận động và tranh thủ các nguồn lực hợp pháp trong và ngoài nước hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động; Tập huấn kiến thức, tiếp nhận chuyển giao khoa học, công nghệ tiên tiến

Bốn là, công tác huy động các nguồn lực: Chủ động tổ chức và huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài kết hợp với các nguồn vốn chương trình mục tiêu trên địa bàn tỉnh; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Vận động và tổ chức cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tích cực tham gia trực tiếp vào các chương trình phát triển sản xuất, xây dựng và sử dụng các công trình của cộng đồng. Từ đó, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030../.

NTAV


Tin liên quan

Tin mới nhất

43 người đang online
°