Chức năng nhiệm vụ

100%

  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 71/2008/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Sở Thông tin và Truyền thông trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

    Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

    Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được quy định tại Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

50 người đang online
°